Ravnstrup Borgerforening indkalder hermed til generalforsamling den 21. februar 2019 i Forsamlingshuset

Du inviteres hermed til ordinær generalforsamling i Ravnstrup by og omegns Borgerforening iht. vedtægterne. 

Generalforsamling i Ravnstrup by og omegns Borgerforening

Torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.00

Sted: Ravnstrup Forsamlingshus

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er:      Thomas Hellerup (modtager ikke genvalg)
Arne Larsen (modtager genvalg)
Henning Møller (modtager genvalg)
Lissi Sørensen (modtager genvalg)

8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail til  info@ravnstrupborgerforening.dk eller personligt afleveret til et bestyrelsesmedlem.

Adgang og stemmeret til generalforsamlingen har medlemmer, som har betalt kontingentet for 2019 samt nye tilflyttere i 2018/2019, hvor 1. års medlemskabet er gratis. Medlemsbetaling kr. 100,- og adgang til generalforsamlingen kan ske på dagen den 21. februar.

Under generalforsamlingen vil der være et lettere traktement m. smørrebrød, øl/vand og kaffe (Øl og vand købes på stedet). Du bedes tilmelde dig til formanden Knud Erik Christensen på tlf. 20193517 eller pr. mail prinshenriksvej4@post.tele.dk senest den 15. februar.

Vi håber, at du/I har lyst til at komme og deltage i generalforsamlingen og dermed bidrage til Borgerforeningens fortsatte virke og udvikling. Du vil også få indsigt i, hvad Borgerforeningen arbejder med og hvilke nye tiltag, der kan forventes i fremtiden.

Med venlig hilsen
Knud Erik Christensen
formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*